Project: Съчетани ефекти от излагането на естествена и застроена среда – информиране за здравословно и устойчиво градско развитие

Deadline:

01.01.2023 - 01.06.2026
Active Project Applications are closed

Description:

Застроените, природните и социалните среди в населените места оказват дълбоко влияние върху здравето на населението. Има данни, че различни характеристики на жизнената среда, като например излагането на емисии от трафика и зеленина, достъпът до услуги, наличието на различни видове земеползване и наличието на удобства оформят човешкото поведение и здраве. Освен това, модификацията в жизнената среда се простират отвъд отделния индивид и имат потенциала да облагодетелстват големи групи от населението. Проучванията за оценка на въздействието върху здравето са мощен инструмент за насочване на прехода на градовете към по-здрави, по-подходящи за живот и устойчиви (напр., неутрални по отношение на въглерода) местообитания за хората чрез по-добри промени в земеползването и по-добро планиране на транспорта. В този контекст е ясно, че местни доказателства относно връзките експозиция-ефект между тези фактори и здравните резултати са необходими спешно, за да се включат в препоръки и ориентирани към практиката градоустройствени инструменти, които ще информират оптималните параметри на жилищните квартали за намаляване на тежестта на заболяванията и за подпомагане на качеството на живот. Тази изследователска линия има двойна цел. Първо, да използваме данни и опит от международни проекти, за да разширим разбирането си за въздействието върху здравето на установените детерминанти на здравето в околната, които до голяма степен са пренебрегвани в България. На второ място, да се надхвърли това, което вече е известно, като се използват съвременни техники за оценка на експозицията и като бъдат приложени към всеобхватно здравно проучване, проведено в България, специално с цел информиране на градското планиране и насърчаване на ангажираността на обществото в този процес.

Financing:

Програма за стратегически изследвания и иновации за развитие на Медицински университет - Пловдив (ПСНИИП-МУП). Финансиране на инвестиция по национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура за предоставяне на средства по механизма за възстановяване и устойчивост на европейския съюз – NextGenerationEU, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, Стълб 2 „ Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“.