Проект: Разширяване на теоретичните познания и практически умения в областта на костната и мекотъканна регенеративна хирургия и дентална имплантология