Проект: Физични и биологични тестове върху BioHPP, биополимер на базата на полиетеретеркетон (PEEK) – in vitro изследване