Изследовател: ас. Данаил Минчев

ас. Данаил Минчев

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Медицинска биология, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Завършил средното си образование с пълно отличие и почетно звание "Национална диплома".
Завършил с пълно отличие бакалавърска степен по специалността "Молекулярна биология" .
Завършил с пълно отличие магистърска степен "Молекулярна биология и биотехнология".

Заема позиция "асистент" в катедра "Медицинска биология".

Има научни интереси в областите на клетъчния метаболитен анализ, елементите на непостоянството на генома и сравнителния анализ на експресията на човешките ендогенни ретровирусни елементи (HERVs).

Публикувал е в реферирани списания с импакт фактор като съавтор и главен автор.

Участва като част от изследователски колектив от кат. "Медицинска биология" и кат. "Педиатрия и медицинска генетика" в проект "Възпаление и митохондриална функция при деца с разстройство от аутистичния спектър" към Фонд "Научни изследвания".

Избрани публикации:

1. Minchev, D. S., Popov, N. T., Naimov, S. I., Minkov, I. N., & Vachev, T. I. (2019). Comparative Expression Analysis of Human Endogenous Retrovirus Elements in Peripheral Blood of Children with Specific Language Impairment. Balkan journal of medical genetics : BJMG, 22(1), 49–56. https://doi.org/10.2478/bjmg-2019-0014

2. Popov, N.T. Minchev, D.S., Naydenov, M. M., Minkov, I.N. & Vachev, T.I. (2018). Investigation of Circulating Serum MicroRNA-328-3p and MicroRNA-3135a Expression as Promising Novel Biomarkers for Autism Spectrum Disorder. Balkan journal of medical genetics : BJMG, 21(2), 5–12. https://doi.org/10.2478/bjmg-2018-0026

3.Durgud, M. R., Stoyanova, V. K, Popov, N. K., Minchev, D. S., Ivanov, H. Y., Minkov, I. N., Vachev, T. I. (2018) NON-INVASIVE PRENATAL SEX IDENTIFICATION USING CELL-FREE FETAL DNA IN MATERNAL CIRCULATION. Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, Vol 71, No12, pp.1687-1693. DOI: 10.7546/CRABS.2018.12.14

4. Minchev, D. S., Popov, N. K., Petrov, V. D., Minkov, I. N., Vachev, T. I. Identification of a novel mitochondrial mutation in the cytochrome c oxidase III gene in children with autism spectrum disorder using next generation RNA-sequencing. Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences /accepted for publication/

5. Popov, N. K., Petrov, V. D., Minchev, D. S., Minkov, I. N., Vachev, T. I. Comparative expression analysis of miR-619-5p in serum and PBMCs as a promising candidate biomarker for autism spectrum disorder. Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences /accepted for publication/