Изследовател: ас. д-р Костадин Кетев

ас. д-р Костадин Кетев

Месторабота:

Медицински симулационен тренировъчен център, МУ-Пловдив; Клиника по Педиатрия, УМБАЛ "Св. Георги"

E-mail адрес:

Портфолио:

Костадин Кетев придобива висше образование, специалност „Медицина”, в МУ-Пловдив през 2007 год.

В периода от 2007 до 2008 год. работи като ординатор в Детско отделение на МБАЛ “Братан Шукеров “ град Смолян. През 2008 год., след конкурс започва работа като клиничен ординатор към Клиника по Педиатрия на УМБАЛ “Свети Георги “ и е зачислен за специализация по Педиатрия.

Придобива специалност през 2013 год. и същата година след конкурс започва специализация по Детска пневмология и фтизиатрия към Медицински Университет, град Пловдив. През 2014 год. започва работа като ординатор в Интензивно отделение на Клиниката по Педиатрия към УМБАЛ “Св. Георги “, където работи и до момента.

Придобива специалност по Детска пневмология и фтизиатрия през 2016 год.

През 2018 год. започва работа като асистент към Медицински Симулационен Тренировъчен Център на МУ-Пловдив.

Основна насока на работата в МСТЦ е обучение на студенти и лекари за правилно поведение при спешни състояния в детска възраст, като особено значение има вентилаторното подпомагане и в частност работата върху белодробната механика.

Избрани публикации:

1.Sandeva M., Tufkova S., Ketev K., Paskaleva D., Evaluating the Effectiveness of Simulation Training in Obstetrics and Gynecology, Pediatrics and Emergency Medicine, Folia Medica,2019; 61 Supl. 4: 605-611.

2. Кетев К.,Шмилев Т., Пневмония; Плеврален излив; Пневмоторакс, Учебник по Спешна педиатрия, IV-то издание, ISBN: 978-954-9666-67-0, 2016 г.

3. Переновска П., Кетев К., Йонков А., Шмилев Т., „Заболявания, свързани с нарушения във функцията на гръдната стена и диафрагмата“, Глава в Учебник: Клинична пулмология в детската възраст, II-ро издание, стр 652 – 666, ISBN: 978-954-9666-69-4, 2017 г.

4. Габерова К., Кетев К., Пачева И., Иванов И., Шмилев Т., Остра дихателна недостатъчност при синдрома на Guillain-Barré, овладяна с механична вентилация, Списание Наука Пулмология, 2019