Изследовател: ас. Елеонора Ковачева

Направление, в което работи:

Месторабота:

МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Придобила е бакалавърска степен по Молекулярна биология и магистърска степен по Репродуктивна биология в гр. Пловдив. През 2023 г. се присъединява като асистент към катедрата по Медицинска биология към Медицински университет – Пловдив. Участва в обучението на студенти на български и английски език. Научните й интереси са свързани с изследване на метаболитния профил на пациенти с исхемични инсулти. Проучваниятa й са свързани и с участието на мастоцити и други имунни клетки в патогенезата и развитието на разстройствата от аутистичния спектър (РАС).