Изследовател: доц. Бисера Пиличева, дф

Месторабота:

Катедра по фармацевтични науки, ръководител на катедрата, зам. декан по НИД НА Фармцевтичен факултет при МУ - Пловдив.

E-mail адрес:

Портфолио:

Доц. Бисера Пиличева се дипломира като магистър фармацевт във Фармацевтичен факултет на Медицински Университет – София през 2004 г. През 2008 г. е назначена като асистент в Катедрата по фармацевтични науки към Фармацевтичен факултет на Медицински Университет – Пловдив. Доц. Пиличева има придобити специалности по Клинична фармация (2008 г.) и по Технология на лекарствата с биофармация (2013 г.). През 2015 г. защитава дисертация за придобиване на ОНС „Доктор“. От 2018 г. заема АД „Доцент“ по Технология на лекарствените форми и биофармация. Понастоящем е ръководител на Катедрата по фармацевтични науки и Заместник-декан по научноизследователската дейност при Фармацевтичен факултет на МУ-Пловдив. Има професионален опит като изследовател в университета в Тромсо, Норвегия и Университета в Сегед, Унгария. Ръководител на екип и член на множество национални изследователски и образователни проекти. Ръководител на изследователската група за доставка на лекарства. Нейната професионална експертиза е в областта на фармацевтичната технология и доставката на лекарства, включително лекарство-доставящи системи за алтернативни пътища на въвеждане, насочена доставка на лекарства, персонализирана медицина.

Избрани публикации:

1. Pilicheva B, Boyuklieva R. Can the Nasal Cavity Help Tackle COVID-19? Pharmaceutics, 2021; 13(10), 1612. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13101612
2. Katsarov P, Shindova M, Lukova P, Belcheva A, Delattre C, Pilicheva B. Polysaccharide-Based Micro- and Nanosized Drug Delivery Systems for Potential Application in the Pediatric Dentistry. Polymers, 2021, 13, 3342. https://doi.org/10.3390/polym13193342
3. Pilicheva B, Uzunova Y, Katsarov P. Comparative Study on Microencapsulation of Lavender (Lavandula angustifolia Mill.) and Peppermint (Mentha piperita L.) Essential Oils via Spray-Drying Technique. Molecules, 2021, 26, 7467. https://doi.org/10.3390/molecules26247467
4. Zahariev N, Marudova M, Milenkova S, Uzunova Y, Pilicheva B. Casein Micelles as Nanocarriers for Benzydamine Delivery. Polymers, 2021, 13, 4357. https://doi.org/10.3390/polym13244357
5. Georgieva Y, Kassarova M, Kokova V, Apostolova E, Pilicheva B. Taste masking of enalapril maleate by microencapsulation in Eudragit EPO® microparticles. Die Pharmazie - An International Journal of Pharmaceutical Sciences, 2020, 75 (2-3), 61-69. https://doi.org/10.1691/ph.2020.9123
6. Pilicheva B, Uzunova Y, Bodurov I, Viraneva A, Exner G, Sotirov S, Yovcheva T, Marudova M. Layer-by-layer self-assembly films for buccal drug delivery: The effect of polymer cross-linking. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2020, 59. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.101897
7. Exner G, Marudova M, Sotirov S, Marinova A, Viraneva A, Pilicheva B, Bodurov I, Vlaeva I, Uzunova Y, Yovcheva T. Multilayered polyelectrolyte structures with potential for intracavity drug delivery systems. Applied Surface Science. 2019, 493, 620-627. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.07.039
8. Marudova M, Exner G, Pilicheva B, Marinova A, Viraneva A, Bodurov I, Sotirov S, Vlaeva I, Uzunova Y, Yovcheva T. Effect of assembly pH and ionic strength of chitosan/casein multilayers on benzydamine hydrochloride release. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 2019, 68(1-3). https://doi.org/10.1080/00914037.2018.1525727
9. Katsarov P, Pilicheva B, Uzunova Y, Gergov G, Kassarova M. Chemical cross-linking: A feasible approach to prolong doxylamine/pyridoxine release from spray-dried chitosan microspheres. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2018, 123, 387-394. https://doi.org/10.1016/j.ejps.2018.07.059
10. Pilicheva B, Draganova-Filipova M, Zagorchev P, Kassarova M. Investigation of betahistine dihydrochloride biocompatibility and nasal permeability in vitro. Journal of Applied Biomedicine, 2016, 14(4), 299-305. doi: 10.1016/j.jab.2016.06.001