Изследовател: доц. д-р Милена Сандева, дм

гл. ас. д-р Милена Сандева, дм

Месторабота:

Медицински симулационен тренировъчен център, МУ-Пловдив; Катедра „Акушерски грижи”, ФОЗ, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Милена Сандева придобива висше образование, специалност „Акушерка”, в МК към МУ-Пловдив, през 2003г. Същата година, започва работа като акушерка в АГ-клиника на УМБАЛ „Св. Георги” - ЕАД, гр. Пловдив. От февруари 2007г. , след проведен конкурс, става Старша акушерка на ,,Родилна зала”.

През 2008г. придобива бакалавърска степен по „Управление на здравните грижи” към ФОЗ на МУ-Пловдив. През 2011г. се дипломира като „Магистър” по „Управление на здравните грижи”. През 2015г., след конкурс, е назначена за редовен асистент към катедра „Акушерски грижи” на ФОЗ, МУ-Пловдив. През 2017г. придобива специалност „Обществено здравеопазване” и започва работа като асистент към Медицински Симулационен Тренировъчен Център на МУ-Пловдив.

През януари 2018г., със заповед на Ректора на МУ-Пловдив, е зачислена като докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Акушерски грижи” по докторска програма „Управление на здравните грижи”. През м. Април 2019г. защитава дисертационен труд на тема- „Честота и медико-социални аспекти на предтерминното раждане”, за присъждане на ОНС „Доктор”.

Избрани публикации:

1. Sandeva M., Tufkova S., Ketev K., Paskaleva D., Evaluating the Effectiveness of Simulation Training in Obstetrics and Gynecology, Pediatrics and Emergency Medicine, Folia Medica,2019; 61 Supl. 4: 605-611.

2. Mihaylova A.,Gueorguiev S.,Parahuleva N., Karaslavova E., Sandeva M., Petkova-Gueorguieva E., Ivanova S., Ivanov K., Uchicova E. Frequency of hyaline membrane disease in preterm infants after prenatal corticosteroid prophylaxis, Biomedical Research (India) (2018) 29(6)

3. Сандева М., Е. Учикова, Репродуктивна анамнеза на майката и връзката й с раждането на недоносено дете, Акушерство и гинекология 2018, 55(5); 58-60.

4. Сандева М., Е. Учикова, Фактори, свързани с начина на живот на майката, водещи до раждане на недоносено дете., Акушерство и гинекология 2017, 56(8): 8- 20.

5. Сандева М., Е. Учикова, Честота и медико-социални аспекти на предтерминното раждане, Акушерство и гинекология, 2016, 55(2):27-33