Изследовател: гл. ас. д-р Стоилка Георгиева Туфкова, дм

гл. ас. д-р Стоилка Георгиева Тухкова, дм

Месторабота:

Медицински симулационен тренировъчен център, МУ-Пловдив; Клиника по клинична токсикология, УМБАЛ „Св. Георги“

E-mail адрес:

Портфолио:

Завършила медицина 2000г. Взета специалност по клинична токсикология 2006г. Защитен дисертационен труд и придобита образователна и научна степен „доктор“ 2007г.

Заема длъжност главен асистент в МСТЦ от 2017г и лекар-ординатор в клиника по клинична токсикология на УМБАЛ „Св. Георги“-гр. Пловдив от 2006г до сега.

Публикационната активност включва основно направление- оксидантно-антиоксадантен статус при остри екзогенни отравяния, спешни алергични състояния, гериатрична медицина и в последните години съвременни аспекти на симулационно-обучителните технологии в медицината.

Избрани публикации:

1. Тufkova St, Karaslavova E. Acute exogenic intoxications and level of antioxidant selenium. Acta Medica Bulgarica, Vol. XXXV, 2008, №1.; 25-31

2. Tufkova SG, Yankov IV, Paskaleva DA. Clinical Laboratory Tests in Some Acute Exogenous Poisonings. Folia Med (Plovdiv). 2017 Sep 1;59 (3): 303-309.

3. Paskaleva D, Tufkova S., Motivation of nurses to work with hospitalized geriatric patients. J of IMAB. 2019 Jan-Mar; 25 (1): 2396-2400.

4. Туфкова С., Паскалева Д., Сандева М., Алкохолна интоксикация и ензимни антиоксиданти, Обща медицина, 2019; vol. XXI; № 62019:14-17.

5. Sandeva M., Tufkova S., Ketev K., Paskaleva D., Evaluating the effectiveness of simulation training in obstetrics and gynecology, pediatrics and emergency medicine, Folia Med (Plovdiv), 2019, 61(4):601-7.