Изследовател: Гл. ас. д-р урб. Ангел Буров

Направление, в което работи:

E-mail адрес:

Портфолио:

Д-р Буров е бакалавър (2006 г.) и магистър по "Урбанизъм" (2008 г.) и доктор по "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство" (2015), с няколко кратки специализации по "Екологична икономика" (2012 г.), "Обновяване на сгради за близко до нулата енергийно потребление" (2018 г.) и "Пермакултурен дизайн" (2021 г.). Изследователските му интереси, наред с други, включват устойчиво развитие и издръжливост на социално-екологичните системи, ландшафтен дизайн и оценка на въздействието върху околната среда, градска екология и антропоцен. Има опит в различни академични, професионални и граждански изследвания от научни проекти (ECHOES, URBiNAT H2020, както и проект на BNSF „Разработване на методология за оценка качеството на въздуха и влиянието му върху човешкото здраве в градска среда“), образователни проекти и такива за изграждане на капацитет (HURBE, iACT Erasmus+), проекти за насърчаване на добри практики ("СМЕН - Проект за градско обновяване с младежко участие", "Сподели квартала", "Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда"), както и планове и експертиза, свързани с пространствено и градско развитие, адаптиране към климатичните промени и качество на градския въздух (общи и подробни устройствени планове, интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, Визия за София - мониторинг по темите градска среда и ГИС, План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община, Пространствено базирани сценарии за въвеждане на нискоемисионни зони в Столична община). Също така е бивш заместник-председател (2012-2021 г.) и председател (2021-2023 г.) на Съюза на урбанистите в България.

Проекти, в които участва Гл. ас. д-р урб. Ангел Буров: