Изследовател: гл. ас. Милена Драганова, дб

гл. ас. Милена Драганова, дб

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Медицинска биология, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Завършила биология в гр. Пловдив. Придобила специалност по медицинска биология. Защитила дисертация на тема “Имунобиологични ефекти на български прополис in vitro”.

По настоящем е главен асистент в катедрата по Медицинска биология към МУ-Пловдив. Съавтор на основни учебници и учебни помагала за студенти и кандидат-студенти по медицина, дентална медицина и фармация.

Участва в обучението на студенти на български и английски език. Научен консултант на докторанти. Участва в курсове и следдипломни квалификации в страната и чужбина.

Научните й интереси са в областта на имунологията, клетъчна биология, пролиферативни и проапоптотични маркери, биологично-активни вещества, нискоинтензивно лазерно лъчение - фундаментални и клинични аспекти, клетъчно стареене, 3D - биологично принтиране.

Има 37 научни труда, публикувани в реномирани научни списания и множество цитати.

Автор и съавтор на повече от 30 статии в списания реферирани в Scopus и Web of Science.