Изследовател: гл. ас. Николай Мехтеров, дб

гл. ас. Николай Мехтеров дб

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Медицинска биология, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Публикационна активност: 21 статии в реферирани списания, H-index 13

Образование & заемани позиции:
• 2018 – понастоящем, Главен асистент, Медицински университет - Пловдив, Катедра „Медицинска Биология“
• 2013 -2017 Асистент, Медицински университет - Пловдив, Катедра „Медицинска биология“
• 2013 - Доктор по молекулярна биология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“
• 2007-2009 Биолог, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
• 2008 - Магистър по молекулярна биология и биотехнология
• 2004 - Бакалавър по биология, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“

Научни интереси:
• Идентифициране на нови миРНК и техните потенциални прицелни иРНК при тумори на глава и шия
• Функционални изследвания на миРНК в клетъчни линии, получени от тумори на глава и шия

Участие в изследователски проекти:
1) ФНИ, “Комбиниран подход за идентифициране на нови миРНК биомаркери при орален карцином”, от 18.12.2019, Ръководител на проект

2) Медицински Университет Пловдви “Транскрипционен анализ при орални карциноми” проект Р-7638, НО-18/2014; Водещ изследовател

Специализации в Швейцария, Холандия, Германия, Румъния и Италия

Избрани публикации:

1. Moisoiu V, Stefancu A, Gulei D, Boitor R, Magdo L, Raduly L, Pasca S, Kubelac, P, Mehterov N, Chiș V, Simon M, Muresan M, Irimie AI, Baciut M, Stiufiuc R,Pavel IE, Achimas-Cadariu P, Ionescu C, Lazar V, Sarafian V, Notingher I, Leopold N, Berindan-Neagoe I (2019) SERS-based differential diagnosis between multiple solid malignancies: breast, colorectal, lung, ovarian and oral cancer. International Journal of Nanomedicine, 2;14:6165-6178.IF=4.471 doi: 10.2147/IJN.S198684

2. Irimie, A., Braicu, C., Cojocneanu, R., Magdo, L., Onaciu, A., Ciocan, C., Mehterov, N., Dudea, D., Buduru, S. and Berindan-Neagoe, I. (2018). Differential effect of smoking on gene expression in head and neck cancer patients. International journal of environmental research and public health, 15 (7), p.1558 .IF=2.145 doi: 10.3390/ijerph15071558

3. Irimie, A.I., Ciocan, C., Gulei, D., Mehterov, N., Atanasov, A.G., Dudea, D. and Berindan-Neagoe, I., (2018). Current Insights into Oral Cancer Epigenetics. International journal of molecular sciences, 19(3), p.670. IF= 3.226 doi: 10.3390/ijms19030670

4. Gulei, D., Mehterov, N., Nabavi, S. M., Atanasov, A. G., & Berindan-Neagoe, I. (2017). Targeting ncRNAs by plant secondary metabolites: The ncRNAs game in the balance towards malignancy inhibition. Biotechnology advances. IF=10.597 DOI: 10.1016/j.biotechadv.2017.11.003

5. *Braicu, C., *Mehterov, N., Vladimirov, B., Sarafian, V., Nabavi, S. M., Atanasov, A. G., & Berindan-Neagoe, I. (2017, July). Nutrigenomics in cancer: Revisiting the effects of natural compounds. In Seminars in Cancer Biology. Academic Press. doi: 10.1016/j.semcancer. 2017.06.011. (*Shared 1st co-authorship). IF=9.141