Изследовател: гл. ас. Яна Феодорова, дб

гл. ас. Яна Феодорова, дб

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Медицинска биология, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Яна Феодорова получава магистърска степен по биология от Ludwig-Maximilians-Universität München, където изучава три основни предмета – човешка генетика, биохимия и клетъчна биология.

През 2011 г. започва работа като асистент в катедра „Медицинска биология“ в Медицински университет – Пловдив, а понастоящем е главен асистент.

През 2015 г. успешно защитава докторат на тема „Хроматинова организация по време на терминалното диференциране на миши фоторецептори - динамика и формиране на обърнатата ядрена архитектура“.

Научноизследователските ѝ интереси са свързани с пространствената организация на генома в клетъчното ядро, молекулярните и клетъчни механизми на рака и персонализираната медицина.

Има 30 научни публикации в специализирани списания, сред които Nature, Trends in Cell Biology, Current Opinion in Cell Biology, Genome Research и др.

Избрани публикации:

1. Feodorova Y, Falk M, Mirny LA, Solovei I (2020) Viewing nuclear architecture through the eyes of nocturnal mammals. Trends Cell Biol pii: S0962-8924(19)30222-3. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0962-8924(19)30222-3

2. Falk M, Feodorova Y, Naumova N, Imakaev M, Lajoie BR, Leonhardt H, Joffe B, Dekker J, Fudenberg G, Solovei I, Mirny LA (2019) Heterochromatin drives compartmentalization of inverted and conventional nuclei. Nature 570(7761):395-399. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1275-3

3. van de Werken HJG, Haan JC, Feodorova Y, Bijos D, Weuts A, Theunis K, Holwerda SJB, Meuleman W, Pagie L, Thanisch K, Kumar P, Leonhardt H, Marynen P, van Steensel B, Voet T, de Laat W, Solovei I, Joffe B (2017) Small chromosomal regions position themselves autonomously according to their chromatin class. Genome Res 27(6):922-933. http://genome.cshlp.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=28341771

4. Solovei I, Thanisch K, Feodorova Y (2016) How to rule the nucleus: divide et impera. Curr Opin Cell Biol 40:47-59. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0955-0674(16)30021-7

5. Feodorova Y, Koch M, Bultman S, Michalakis S, Solovei I (2015) Quick and reliable method for retina dissociation and separation of rod photoreceptor perikarya from adult mice. МethodsX 2:39-46. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2215-0161(15)00003-5