Изследовател: доц. д-р Венцеслав Георгиев Джурков, дм

доц. д-р Венцеслав Георгиев Джурков, дм

Месторабота:

Медицински симулационен тренировъчен център, МУ-Пловдив; МБАЛ "Еврохоспитал"

E-mail адрес:

Портфолио:

През 1984г се дипломира в МУ-Пловдив. Започва работа като участъков терапевт в градска поликлиника-гр. Съединение. През 1988г. кандидатства и е приет за научен сътрудник към спешно приемно вътрешно отделение на ВМИ-Пловдив База 2.

През 1992г. защитава специалност по вътрешни болести и започва работа като асистент в новосформирана клиника по гастроентерология и хепатология на УМБАЛ“Св. Георги“.

През 1996г придобива специалност по гастроентерология. През 1998г е избран за главен асистент към ВМИ-Пловдив.

През 2008г защитава докторат по гастроентерология.

През 2004г създава АИПСМПВБГ ”д-р В. Джурков” и сключва договор с НЗОК за СИМП по гастроентерология. От 2008г работи в Специализирана болница по гастроентерология “Еврохоспитал“.

През 2012г създава УМБАЛ”Еврохоспитал Пловдив” на която е управител до 2018г. През 2019г е избран от научно жури за редовен доцент към Медицинския симулационен тренировъчен център на МУ-Пловдив.

Избрани публикации:

1. Геров Д, Сарян С, Джурков В, Исмаил Б. Христова Е, Киприн Г, Георгиев А, Стойчева М, Кръстев Н. Успешно лечение на фулминантен автоимунен хепатит при хроничен хепатит В. Българска хепатогастроентерология 2016; 18(1): 61-4.

2. Кръстев Н, Геров Д, Сариян С, Джурков В, Киприн Г, Асенов К. Хепатит С. Епидемиология, диагностичен подход и съвременно лечение. Medinfo 2016; 11: 40-4.

3. Джурков В. Е. Димитрова. Г. Киприн. Н. Кръстев.Серумно-асцитен албуминен градиент при спонтанен бактериален перитонит. Българска хепатогастроентерология. Стр. 14-20,кн 1, Година ХХІ, 2019

4. Takorov I., Belev N., Lukanova T., Atanasov B., Dzharov G., Djurkov V., Odisseeva E. Vladov N. Laparoscopic combined colorectal and liver resection for primary colorectal cancer with synchronous liver metastases. Ann Hepatobiliary Pancreat Surg 2016;20:167-172.

5. Джурков В. Е. Димитрова.Г. Киприн. Н. Кръстев. Динамика на промените в стойностите на общия белтък в асцитната течностпри естествения ход на чернодробната цироза и спонтания бактериален перитонит. Българска хепатогастроентерология. Стр. 8-14,кн 1, Година ХХІ, 2019