Изследовател: Доц. д-р Марко Хелбих

Направление, в което работи:

E-mail адрес:

Портфолио:

Д-р Хелбих има опит в областта на географските информационни науки и човешката география, като се фокусира върху здравната и транспортната география. Основният му изследователски интерес е да разбере как градските райони влияят върху човешкото здраве. Той се стреми да декодира външнитя експозом и да допринесе за здравословни градове чрез разбирането как околната среда формира психичното здраве на хората. По-конкретно, неговата цел е 1) да направи теоретичен принос към взаимодействията човек-околна среда, където ежедневната мобилност на хората и техният жизнен път в жилищната среда са ключови, 2) да разработи управлявани от данни решения за намаляване на стресовите фактори в околната среда и 3) да подкрепи политики, основани на доказателства. Д-р Хелбих получава докторска степен през 2009 г. във Виенския университет и е награден с venia legendi по човешка география в Хайделбергския университет през 2015 г. От 2017 г. е доцент в Утрехтския университет, Холандия, а от 2023 г. е водещ изследовател (R4) в Изследователска група „Здраве и качество на живот в зелена и устойчива околна среда“, Програмата за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР-МУП). Той работи като редактор на „Health & Place“ и „Journal of Transport and Land Use“. Работата му е публикувана в множество рецензирани статии. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0392-8915