Изследовател: доц. Стела Димитрова, дх

Месторабота:

Катедра по Биоорганична химия, МУ-Пловдив, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Завършила е химия в ПУ „Паисий Хилендарски“. Придобила е специалност по Теоретични основи на медицинската химия. Защитила е дисертация на тема „Идентификация и антиоксидантна активност на изопреноиди от биомаса на психрофилни дрожди“ по докторска програма „Биоорганична химия, химия на природните и физиологичноактивните вещества“. Научните й интереси са в областта на веществата с природен произход, методите за изолиране и анализ, биотехнологичните методи за получаване, изследване на активността им, както и приложението им като хранителни добавки. Понастоящем е ръководител на Катедрата по биоорганична химия. Успешно е извела до защита един докторант. Съавтор е на учебни помагала за студенти по медицина, дентална медицина, както и за кандидатстуденти. Рецензент е в международни научни списания.

Избрани публикации:

1. Georgieva Y, Katsarova M, Stoyanov P, Mladenov R, Denev P, Teneva D, Plotnikov E, Bozov P, Dimitrova S. Metabolite Profile and Antioxidant Activity of Some Species of Genus Scutellaria Growing in Bulgaria. Plants, 2021, 10, 45. https://doi.org/10.3390/plants10010045

2. Mladenova T, Stoyanov P, Denev P, Dimitrova S, Katsarova M, Teneva D, Todorov K, Bivolarska A. Phytochemical Composition, Antioxidant and Antimicrobial Activity of the Balkan Endemic Micromeria frivaldszkyana (Degen) Velen. (Lamiaceae). Plants, 2021, 10, 710. https://doi.org/10.3390/plants10040710

3. Georgieva Y, Katsarova M, Gercheva K, Bozov P, Dimitrova S. HPLC analysis of flavonoids from Scutellaria altissima. Bulgarian Chemical Communications, 2019, 51(Special Issue D), 119-123.

4. Кatsarova M, Dimitrova S, Lukanov L, Sadakov F. Determination of phenolic acids, flavonoids, terpenes and ecdysteroids in medicinal plant extracts and food supplements. Comptes rendus de l’Academie bulgare des sciences. 2017, 70(7), 947-956.

5. Dimitrova S, Pavlova K, Lukanov L, Korotkova E, Petrova E, Zagorchev P, Kuncheva M. Production of metabolites with antioxidant and emulsifying properties by antarctic strain Sporobolomyces salmonicolor AL1. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2013, 169(1), 301-311. https://doi.org/10.1007/s12010-012-9983-2