Изследовател: гл. ас. д-р Бойко Атанасов, дм

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра Пропедевтика на хирургичните болести, МУ-Пловдив