Изследовател: д-р Десислав Томов, дм

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра "Биоорганична химия"

E-mail адрес:

Портфолио:

Д-р Десислав Томов завършва медицина през 1999 г. в Медицински Университет – София, и магистратура по Здравен мениджмънт през 2012 г. в Медицински Университет – Пловдив. През същата година придобива специалност по Клинична лаборатория в Медицински Университет - Пловдив. В периода 2015 – 2019 г. е ръководител на Лаборатория за течно-хроматографски масспектрометричен анализ към „Технологичен център за спешна медицина - Пловдив“, а от 2019 г. към катедра „Биоорганична химия“ към Фармацевтичен факултет при Медицински Университет - Пловдив. В периода 2018 - 2020 г. участва в курсове за повишаване на квалификацията си в областта на хроматографския анализ и химичната метрология, в Пловдивски Университет Паисий Хилендарски, Университета в Тарту и Масачузетския технологичен институт. През 2022 г. е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Медицинска биология“ при Медицински Университет – Пловдив, а през 2023 г. защитава дисертация на тема „Определяне на оксидативен стрес чрез използване на течна хроматография с мас спектрометрична детекция“
Научните му интереси са в сферата на течно-хроматографския мас спектрометричен анализ и приложението му в метаболомиката, оксидативния стрес и повишената чревна пропускливост.
До момента е участвал като съавтор в 17 публикации свързани с анализ на маркери на оксидативен стрес, онкометаболити, локални анестетици, свободни мастни киселини, маркери на повишена чревна пропускливост, адипоцитокини и др., от които 10 реферирани в Scopus.
Член е на Български лекарски съюз и на Българско дружество по Клинична лаборатория.