Изследовател: гл. ас. д-р Ферихан Ахмед-Попова, дм

д-р Ферихан Ахмед-Попова, дм

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Анатомия, хистология и ембриология, Медицински факултет, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Д-р Ферихан Попова, дм завършва Факултет по дентална медицина в Медицински университет – Пловдив през 2003 година. Постъпва в Катедрата по Анатомия, хистология и ембриология на МУ – Пловдив през 2008 година.

През 2015 година придобива образователна и научна степен „Доктор“ по Анатомия, хистология и цитология за защитен дисертационен труд на тема „Дерматоглифични характеристики при шизофрения и биполярно афективно разстройство тип І като белези на дисонтогенеза“.

Придобива специалност „Анатомия, хистология и цитология“ през 2018г. По настоящем е главен асистент в катедрата.

Научните ѝ интереси са в областта на невроморфология - невроонтогенетична хипотеза за възникване на психични болести, транслационна невронаука, медицинска антропология и дерматоглифика.

Членува в Българско анатомично дружество, Българско антропологично дружество, Български зъболекарски съюз. От 2019 година е изпълнителен секретар към Управителния съвет на Българско антропологично дружество.

Публикувала е 19 научни статии в реферирани издания, 5 от които с импакт фактор, има 26 участия в научни форуми, три участия в проекти и 29 цитирания.

Проекти, в които участва гл. ас. д-р Ферихан Ахмед-Попова, дм:

Избрани публикации:

1. Ahmed-Popova F, Sivkov S, Topolov M and Beshkov A (2020) An fMRI Study of Adult Brain Cortical Activation Following Intensive Learning. Front. Psychiatry 11:115. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00115

2. Beshkov, M. Topolov, F. Ahmed-Popova, S. Sivkov “A Review of Neuroimaging Studies on Working Memory Paradigms in Patients with Bipolar Disorder”, Curr Top Med Chem. 18(21):1883-1892, 2018. http://dx.doi.org/10.2174/1568026619666181130135703

3. F. Popova, A. Kovacheva, P. Garov, S. Sivkov, S. Kandilarova, N. Sirakov, M. Stoeva, K. G. Velkova “Adult brain activation during visual learning and memory tasks. An experimental approach to translational neuroscience.”, J Eval Clin Pract., 24(4):864-868, 2018. https://doi.org/10.1111/jep.12911

4. Ahmed-Popova FM, Mantarkov MJ, Sivkov ST, Akabaliev VH. Dermatoglyphics – a possible biomarker in the neurodevelopmental model for the origin of mental disorders. Folia medica 2014; 56(1): 5-10. https://doi.org/10.2478/folmed-2014-0001

5. Sivkov S, Akabaliev V, Mantarkov M, Ahmed-Popova F, Akabalieva K. Discriminating value of total minor physical anomaly score on the Waldrop scale between patients with bipolar I disorder and normal controls. Psychiatry Research 2013; 210 (2): 451-456. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2013.06.026