Изследовател: проф. Донка Димитрова, дм

Направление, в което работи:

Месторабота:

МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Проф. Димитрова има разностранен опит и квалификация, както и магистърски степени в областта на инженерните науки, социологията и политическите науки и общественото здраве и здравния мениджмънт, призната специалност по Икономика на здравеопазването и докторска степен по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. Понастоящем - професор по обществено здраве, заместник-декан по качеството и акредитацията във Факултета по обществено здраве и главен секретар на МУ-Пловдив. Предшестващ опит - експерт на Националната агенция за оценка на здравните технологии; член на работни групи към Министерството на здравеопазването на Република България за разработване на Национална здравна стратегия и Национални стандарти по обща медицина. Успешно сътрудничество в множество изследвания върху качеството на живот, здравните ефекти от излагането на природна и градска среда във връзка със социално-икономическия статус и демографските характеристики с принос за разработване и интерпретация на концептуални и статистически модели. Участие в проекти и работа на терен, като: Член на консултативния съвет на проекта BIHSENA - проект за изграждане на капацитет „Свързване на иновациите, здравето и обществата: Изграждане на образователен капацитет в източноевропейските съседни райони“, финансиран от Европейската комисия и съфинансиран от програма ERASMUS+ за ЕС; Експерт в екипа за управление на МУ-Пловдив по проект „Idea to impact EIT Health“ (финансиран от Европейската комисия по Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ за HEI № 211253).
Изследователски интереси - HIA, HTA, здравна политика, основана на доказателства, оценка на здравните потребности, достъп, справедливост и неравенства в здравеопазването, култура на здравните организации.
Научни показатели в Scopus/WoS: над 66 публикации, h-индекс 20, над 2100 цитирания

Проекти, в които участва проф. Донка Димитрова, дм: