Изследовател: проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн

проф. Виктория Сарафян, дмн

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Медицинска биология, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Завършила медицина в МУ-Пловдив. Специалист по медицинска биология и по клинична имунология, национален и международен гост-лектор.
Постдокторант и изследовател в University of Cambridge, UK; University of Namur, Belgium; INSERM, University of Nantes, France.
Ръководител на катедра „Медицинска биология“.
Национален представител в IMI2 и в COST акции по програма Хоризонт Европа и национално контактно лице за програма Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа.
Ръководител и координатор на национални и международни научни проекти, член на редакционни колегии и рецензент в международни научни списания