Изследовател: проф. д-р Диляна Вичева, дм

проф. д-р Диляна Вичева, дм

Месторабота:

Член на Научния съвет, в качеството на Зам.-ректор по МСПД на МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Проф. д-р Диляна Вичева завършва МУ – Пловдив през 1995г. като на следващата година започва специализация към Катедрата по УНГ болести. През 2002г. Защитава научно-образователната степен „Доктор по медицина”, а през 2006 г. успешно е утвърдена с титлата „Доцент по оториноларингология“ от ВАК.

През 2016г. се хабилитира като „Професор“ по оториноларингология в РУ„Ангел Кънчев“ – Русе, а на следващата година след нов конкурс, получава отново титлата „Професор“ в МУ – Пловдив (2017г). През 2019г. след решение на АС е избрана за заместник ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност.

Проф. Д-р Диляна Вичева е специализирала в Холандия, Германия, Австрия, САЩ и др. Тя е международен УНГ експерт по ринология, участва в международни кръгли маси, гост-лектор на повече от 50 международни форума, има множество публикации, монографии, участва в написването на консенсуси и в 10 национални и 12 международни редaкторски колегии и други научно-изследователски активности.

Завидно българско признание е факта, че е изключителен лектор на курс в Майо клиник, Рочестър през 2011г. в САЩ, както и други почетни отличия. Избрана е за Конгрес-президент на Европейското Ринологично Сдружение за 2023 г.

Избрани публикации:

1. E Menditto, E Costa, L Midão, S Bosnic‐Anticevich, E Novellino, S Bialek, et al. Adherence to treatment in allergic rhinitis using mobile technology. The MASK Study. Clinical & Experimental Allergy 49 (4), 442-460

2. Chenchev Iv, D Atanasov, D Vicheva, V Noncheva. Comparative evaluation of the subjective results from the treatment of gingival recessions with connective tissue graft and platelet rich fibrin membrane. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS) 15 (5), 5

3. WJ Fokkens, VJ Lund, C Hopkins, PW Hellings, R Kern, S Reitsma et al. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2020. Rhinology 58 (Supplement 29), 1-464

4. Chenchev IL, Atanasov DT, Vicheva D. The treatment of gingival recessions-Our experience. Romanian Journal of Rhinology 6 (22), 85-91

5. Vlaykov A, Vicheva D, Stoyanov V. The Role of Vitamin D in the Pathogenesis of Allergic Rhinitis and Atopy. Turkish Archives of Otolaryngology/Türk Otolarengoloji Arsivi 51 (3)