Изследовател: проф. д-р Добринка Георгиева

Направление, в което работи:

Месторабота:

професор по Социална медицина (Речева и езикова патология /Логопедия) в Медицински университет-Пловдив.

E-mail адрес:

Портфолио:

Добринка Георгиева е професор по Социална медицина (Речева и езикова патология /Логопедия) в Медицински университет-Пловдив.
Нейните образователни, научни и клинични интереси са насочени в областта на нарушенията на плавността на речта (заекване и запъване), гласови нарушения, практика, базирана на доказателства в речевата и езикова патология, както история и сравнителна речева и езикова патология.
Автор е на многобройни публикации и доклади, глави на книги, учебници и монографии, третиращи проблеми на заекването, неговата диагностика и логопедични интервенции, както и проблематика, свързана с гласова патология. Многобройни участия в най-престижни европейски и световни форуми по горепосочените проблеми.
Ръководи и координира редица национални и международни образователни и научни проекти (към Световната банка, Фонд Научни изследвания, Еразъм+ програма, Фулбрайт и др.).
Георгиева е основна движеща фигура в признаването на специалност Речева и езикова палотология за здравна и включването й в професионално направление „Обществено здраве“ в страната. През 2010 г основава първата и единствена катедра по Логопедия в Югозападен университет, Благоевград, България.
Специализира в САЩ, Франция, Англия, Холандия и Русия. Фулбрайт стипендиант за 2013 г. (Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Communication Sciences and Disorders Research Center, Ohio, USA).
Член на редица престижни образователни и научни организации като International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) и International Fluency Association (IFA). Издател на Bulgarian Journal of Communication Disorders (2008-2014). Член на международния образователен комитет към IALP два мандата (2007-2010; 2010-2013). Консултант на международния образователен комитет към IALP (2013-2016). От 2018г. избрана за член на комитета за връзка с речевите и езикови патолози към Международната асоциация за изследване на нарушенията на плавността на речта (IFA). Гост-лектор в рамките на програма Еразъм+ в Michigan State University и East Carolina University, САЩ.
Фулбрайт алумна. Сертифициран и регистриран европейски специалист по нарушения на плавността на речта.