Изследовател: проф. д-р Людмила Владимирова-Китова, дм

Месторабота:

Секция по кардиология, Първа катедра по вътрешни болести, Медицински факултет, МУ-Пловдив

E-mail адрес: