Изследовател: проф. д-р Росен Димов, дм

проф. д-р Росен Димов, дм

Месторабота:

Медицински симулационен тренировъчен център, МУ-Пловдив; Катедра "Специална Хирургия", УМБАЛ "Св. Георги""

E-mail адрес:

Портфолио:

Проф. Росен Димов, завършва Медицински Унивеситет – Пловдив през 1994 година. Придобива специалност ‘‘Хирургия‘‘ през 1999 година.

Автор е на раздели в две монографии и над 50 научни публикации в България и чужбина. Участник и организатор е на десетки курсове свързани с миниинвазивната хирургия.

Главен изследовател е в над 10 клинични проучвания.

Защитава дисертационен труд, свързан със съхранението на възвратния ларингеален нерв по време на тиреоидна хирургия.

Понастоящем е професор към завеждащ клиниката по ‘‘Хирургия‘‘ към УМБАЛ ‘‘Каспела‘‘, където извършва пълния набор от хирургични интервенции известни на общата хирургия. Ръководител е на обучението на няколко специлизанта, както и на множество докторанти.
Професор е към катедра ‘‘Специална хирургия‘‘ към Медицински Унивеситет – Пловдив, като ежегодно провежда лекции на българско и английскоговорящи студенти.

Заместник директор е към Медицински Симулационен и Тренировъчен Център към МУ – Пловдив, където провежда упражнения по лапароскопска хирургия на студенти, специализанти и хирурзи.

Активен участник е в множество научни форуми в България и чужбина. Председател е на пловдивската секция на ‘‘Българско хирургично дружество‘‘. Членува в ‘‘Интернационалната асоциация на хирурзите и гастроентеролозите‘‘, ‘‘Американското общество по невро-физиологичен мониторинг‘‘, ‘‘Български лекарски съюз‘‘, ‘‘Българско хирургично дружество‘‘, ‘‘Британската асоциация по ендокринните и тиреоидните хирурзи‘‘. През 2019 година, проф. Росен ДИмов става член на ‘‘Кралското дружество по хирургия‘‘.

Избрани публикации:

1. Dimov RS, Deenichin GP, Damianliev RA, Ouchikov AP, Bacelov MH, Protohristov HT, Apostolov IR, Stefanov CS. Safety and efficacy of modified radical lymph nodes dissection in patients with papillary thyroid cancer and clinically evident lymph nodes metastasis. Folia Med (Plovdiv). 2006;48(1):17-22. PubMed PMID: 16918050.

2. Dimov RS. The effect of neck dissection on quality of life in patients with differentiated thyroid cancer. Gland Surg. 2013 Nov;2(4):219-26. doi: 10.3978/j.issn.2227-684X.2013.10.06. Review. PubMed PMID: 25083486; PubMed Central PMCID: PMC4115753.

3. Dimov RS, Kantchev RI, Boev BG, Ivanov TI, Apostolov IA, Hinov AG, Cheshmedjiev NM, Stoilova MB, Mitev KD, Chonova EK, Dzhegalova MP. Laparoscopic resection of the pancreatic tail with preservation of the spleen in a patient with a large pseudopapillary tumor of the pancreas. Folia Med (Plovdiv). 2014 Jan-Mar;56(1):56-9. doi: 10.2478/folmed-2014-0009. PubMed PMID: 24812924.

4. Dimov RS, Kantchev RI, Boev BG, Ivanov TI, Apostolov IA, Hinov AG, Stoilova MV, Cheshmedzhiev NM, Mitev KD, Spassov Y, Dimova RC. Laparoscopic exploration of bile ducts in patients with calculosis. Indications, methods and first results. Folia Med (Plovdiv). 2013 Jul-Dec;55(3-4):33-8. doi: 10.2478/folmed-2013-0025. PubMed PMID: 24712280.