Изследовател: проф. Стефан Сивков, дм

проф. Стефан Сивков, дм

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински факултет, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Завършва Английска езикова гимназия „Георги Кирков” в Пловдив. Завършва медицина в Медицински университет – Пловдив.

Получава образователната и научна степен „доктор” през 2001 година. От 2004 г. е доцент, от 2012 г. професор по анатомия, хистология и цитология.

Има специалност по нормална морфология (1992). Специализира кранио- и кефалометрия (БАН, 1996). Автор е на 192 научни труда и 13 учебни помагала, има 694 цитирания в чужбина и 5 финансирани научни проекта. Има награден дисертационен труд в конкурс за докторанти към "Междууниверситетски фонд висши училища", София (2001).

Научните му интереси са в областта на невроморфологията - проучване на невроонтогенетична хипотеза за възникване на психичните болести, промени в крайномозъчната корова при интензивно обучение и физическата антропология - антропометрично и виртуално 3D изследване на главата и лицето във възрастов и етнически аспект.

Членува в Българско анатомично дружество, Българско антропологично дружество, Европейска антропологична асоциация. Член на Научния съвет към ИЕМПАМ при БАН. Експерт е към НАОА.

Проекти, в които участва проф. Стефан Сивков, дм:

Избрани публикации:

1. Ahmed-Popova F, Sivkov S, Topolov M and Beshkov A (2020) An fMRI Study of Adult Brain Cortical Activation Following Intensive Learning. Front. Psychiatry 11:115. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00115

2. Beshkov, M. Topolov, F. Ahmed-Popova, S. Sivkov “A Review of Neuroimaging Studies on Working Memory Paradigms in Patients with Bipolar Disorder”, Curr Top Med Chem. 18(21):1883-1892, 2018.
http://dx.doi.org/10.2174/1568026619666181130135703

3. F. Popova, A. Kovacheva, P. Garov, S. Sivkov, S. Kandilarova, N. Sirakov, M. Stoeva, K. G. Velkova “Adult brain activation during visual learning and memory tasks. An experimental approach to translational neuroscience.”, J Eval Clin Pract., 24(4):864-868, 2018. https://doi.org/10.1111/jep.12911

4. Timonov P, Novakov S, Sivkov S, Fasova A, Novakov I, Spasov S. The advantage of the virtual forensic autopsy - A new approach which could benefit forensic expertise. Journal of Forensic and Legal Medicine 62, January 2019,. DOI: 10.1016/j.jflm.2019.01.005

5. Yaneva G, Dimitrova T , Cherneva D, Ivanova N, Maslarski I , Sivkov S , Ivanov D. Comparative Dermatoglyphic Study of the Palmar Ridge Count in Breast Carcinoma Patients from Northeast Bulgaria.. Acta morphologica et anthropologica, 25 (1-2) Sofia, 2018.