Изследовател: Хабил. д-р Яна Маркевич

Направление, в което работи:

E-mail адрес:

Портфолио:

Хабил. д-р Яна Маркевич е еколог и епидемиолог по образование. През 2015 г. придобива докторска степен по човешка биология от Университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен, Германия. През 2022 г. се хабилитира в Ягелонския университет в Краков, Полша. Между 2012 г. и 2019 г. д-р Маркевич работи в Helmholtz Zentrum München и в университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен, Германия. От 2019 г. работи в Института по психология на Ягелонския университет, Полша. Д-р Маркевич е била част от големи проекти на ЕС като TRANSPHORM и ALEC. Тя е съ-ръководител на полския проект NeuroSmog. От 2023 г. е водещ изследовател (R4) в Изследователска група „Здраве и качество на живот в зелена и устойчива околна среда“, Програмата за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР-МУП). Нейните изследователски интереси са в интердисциплинарната област „здраве и място“, по-специално влиянието на природата върху респираторното здраве, върху алергични заболявания и върху когнитивни резултати, както и основните подлежащи механизми. Д-р Маркевич също се интересува от техническите аспекти на събирането на данни, безопасността и споделянето в епидемиологичните изследвания.

Профили в научни бази данни:
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=FlY_YTEAAAAJ&hl=en
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Iana_Markevych
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5214-0748