Изследовател: чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн

чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн

Месторабота:

Катедра по Патофизиология, МУ-Пловдив