Направление: Медицинска речева и езикова патология

Кратко описание:

Научни изследвания в областта на Медицинската речева и езикова патология
В секцията за приложни научни изследвания в областта на Медицинската речева и езикова патология (MРЕП) като част от структурата на НИМУ се провеждат научни изследвания, които изучават нарушенията на човешката комуникация и нарушенията в гълтането при пациенти с различни заболявания: нарушения на плавността на речта, неврологично-базирани комуникативни нарушения – афазии, дизартрии, комуникативни нарушения при невродегенеративни заболявания, гласови нарушения, цепки на лицево-челюстния апарат, апраксия и др.
Основното направление на научни изследвания по МРЕП в НИМУ обхваща решаване на научни проблеми, свързани с научно-базирана диагностика и терапия на различни комуникативни нарушения с приложение на практика, базирана на доказателства.
Конкретни топики за научни изследвания:
- Предиктори при терапия на афазия, свързани с приложение на мелодична интонационна терапия
- Ефективни методи за терапия на заекване и запъване: подходи за видоизменяне на речта и изграждане на речева плавност
- Изследване на сила, височина на гласа и речева плавност при пациенти с болест на Паркинсон чрез приложение на слухова обратна връзка.
Моделът на компютъризираната речева лаборатория включва клиничен инструмент за диагностика и терапия на комуникативни нарушения, които са обект на мултидисциплинарно изучаване от речевите и езикови патолози и други медицински специалисти от МУ-Пловдив и други чуждестранни университети.
Налице е високо-технологичен инструментариум за провеждане на научни изследвания към секцията за приложни научни изследвания в областта на МРЕП като част от структурата на НИМУ. Уникалната апаратура позволява провеждане на научни изследвания с пациенти с различни комуникативни нарушения в основното направление на МРЕП.
Възможностите на високоспециализираната компютъризираната речева лаборатория за акустически анализ и multi-speech за диагностика и терапия на различни комуникативни нарушения при пациенти от различни възрастови групи са да:
Предоставя и събира данни за приложни речеви изследвания при дизартрия, апраксия, гласова патология, заекване, нарушения на велофарингеална функция и други;
Прилага научно-базирана диагностика на гласови и резонантни нарушения – измерване на сила и височина на гласа в реално време, 22 акустически гласови параметъра, електроглотографски изследвания на контактния коефициент на гласните връзки, спектографски анализ, обхват на нормалния и певчески глас;
Приложение слухова обратна връзка по време на терапия при лица с неврогенно заекване и болест на Паркинсон;
Предоставя бази-данни за палатометър при лица с цепки на лицево-челюстния апарат;
Назометър и аерофонна система за приложение на научно-базирана диагностика и терапия при комуникативни нарушения и др.

Заявка за включване в екипа на направлението