Направление: Околна среда и здраве

Кратко описание:

Застроените, природни и социални среди в населените места оказват дълбоко влияние върху здравето на населението. Различни характеристики на жизнената среда, като например излагането на емисии от трафика и зеленина, достъпът до услуги, наличието на различни видове земеползване и наличието на удобства, оформят човешкото поведение и здраве. Положителните промени в жизнената среда се простират отвъд отделния индивид и имат потенциала да облагодетелстват големи групи от населението. Ето защо през последните години се наблюдава нарастване на проучванията за градско планиране въз основа на доказателства за ефектите му върху здравето. Проучванията за оценка на въздействието върху здравето са мощен инструмент за насочване на прехода на градовете към по-здрави, по-подходящи за живот и устойчиви местообитания за хората. Ето защо, за да разработи иновативни подходи за подобряване на човешкото здраве в холистична перспектива, направление „Околна среда и здраве“ ще се фокусира върху изследването на въздействието върху здравето на естествената и застроена външни среди (зеленина, замърсяване на въздуха, шум, сиво пространство и др.), здравословно градско планиране и проектиране, епидемиология и психология на околната среда. Изследователската група включва български и международни изследователи с опит в областта на общественото здраве, епидемиологията, социалните науки, географията и градоустройството.

Проекти в направлението:

Заявка за включване в екипа на направлението