Направление: Фитотерапевтици

Кратко описание:

Фокусът на направление Фитотерапевтици са задълбочените изследванията върху терапевтичния потенциал на молекули от растителен произход, растителни екстракти и етерични масла. Още от древността растенията заемат ключова роля в терапевтичните подходи в хуманната медицина. През различните периоди на развитие на човешката цивилизация, употребата на лечебни растения претърпява дълбока метаморфоза, чиято кулминацията е изолирането на първите биологично активни субстанции през 19 век, с което се поставят основите на съвременната фармация.
Въпреки напредъка при синтеза на нови молекули, растенията все още представляват ценен и многопластов резервоар за съединения с висок терапевтичен потенциал. В наши дни много от есенциалните лекарствени продукти съдържат именно молекули от растителен произход или растителни екстракти и се очаква много от бъдещи лекарства, също да имат природен произход.
Ключовите точки на направлението са изолиране на нови молекули от растителен произход, определяне на химичен състав на растителни екстракти и етерични масла, оптимизиране на подходи за екстракция, оптимизиране и създаване на нови подходи за химичен анализ, установяване на биологична активност и таргетиране на молекули от природен произход или екстракти с висок терапевтичен потенциал.
Изследователите от научното направление имат богат опит при създаването, валидирането и провеждането на изследвания за установяване на химичен състав на растителни екстракти и етерични масла чрез високоспециализирана апаратура като GC-MS, HPLC-MS, HPLC-UV и HPTLC, както и в изолирането на молекули от растителен произход. В световен мащаб изследователи от екипа са допринесли в изследванията върху лечебни растения, извършвайки и описвайки за първи път хистохимичен анализ на определени растителни видове и установявайки нова биологична активност на молекули от растителен произход и растителни екстракти.

Екип:

Заявка за включване в екипа на направлението