Направление: Симулационно-обучителни технологии в медицината

Кратко описание:

Симулационно-обучителни технологии в медицината работи в следните направления:

• Разработване на инструментариум за квантифициране на стреса при усвояване на психомоторни задачи в лапароскопската хирургия и неговото влияние върху представянето на операторите в условията на реална оперативна среда;

• Определяне на ефекта от обучение със симулатори за виртуална реалност при подготовка на гастро-ентеролози за ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография (ERCP);

• Модели на симулационно обучение в условията на промяната в парадигмата от „леглото на болния” към придобиване на по-висока процедурна компетентност;

• Създаване на хибридни симулационни стратегии, ангажиращи няколко симулатора и интердисциплинарни екипи.

Екип:

Заявка за включване в екипа на направлението