Направление: Съвременни технологии в денталната медицина

Кратко описание:

Направлението „Съвременни технологии в денталната медицина“ включва 3 центъра: Центърът по лазерна дентална медицина (2012), CAD/CAM център по дентална медицина (2019), Център по дентална имплантология (2019).

Направлението е част от научната и учебна инфраструктура на НИМУ – Пловдив и осъществява дейности в сферата на лазерната дентална медицина, CAD/CAM технологиите и денталната имплантология.

Основните дейности включват създаване, проучване и транслиране в денталната клинична практика на иновативни продукти и услуги, както и разнообразни образователни инициативи (студентско и следдипломно обучение).

Направлението има активна международна дейност и участва в реализирането на национални и международни научни проекти, нови образователни програми и организиране на научни събития. Наши преподаватели са гост-лектори в The University of Genoa, Италия и The Eastman Dental Institute, Великобритания.

Най-големият успех на направлението е въвеждането на факултативна дисциплина „Лазерна дентална медицина“ за студенти и домакинството на 17-тия международен конгрес на ISLD (International Society for Laser Dentistry) през 2019 г. в МУ – Пловдив.

Проекти в направлението:

Заявка за включване в екипа на направлението