Нормативни документи

Правилник за дейността на Научноизследователски институт в МУ – Пловдив

Визия за развитие на НИМУ – Пловдив за периода 2023 – 2026 г

Правилник за устройството и дейността на МУ – Пловдив 2020 г.
Правилник за академичното развитие на МУ – Пловдив – 2021 г.
Организационна структура на МУ – Пловдив