Направление: Фармацевтични иновации за персонализираната медицина

Кратко описание:

Направлението включва четири научно-изследователски лаборатории: Лаборатория за лекарство-доставящи системи за насочена доставка на лекарства и персонализирана медицина, Лаборатория „Фитопродукти“, Лаборатория „Течно-хроматографски мас спектрометричен анализ“ и Лаборатория „Елементен анализ“.

Изследователската дейност на направлението е ориентирана към следните приоритетни области:
• Иновативни стратегии за таргетна доставка на лекарства (нанотехнологии, антитяло-лекарствени конюгати (ADCs), „интелигентни“ лекарство-доставящи системи);
• Алтернативни пътища за въвеждане на лекарства със системен ефект (букален, назален, nose-to-brain доставка в ЦНС);
• Нови подходи в разработването на фитотерапевтични продукти (липозоми, ниозоми, фитозоми и др.);
• Хроматографски анализ на лекарства, биологично активни вещества и техни метаболити (течно-хроматографски спектрометричен анализ и газовохроматографски анализ);
• Елементен анализ в биологични и небиологични матрици, мултиелементен SP-ICP-MS анализ на наноразмерни материали.

Проекти в направлението:

Заявка за включване в екипа на направлението