Направление: Молекулна и регенеративна медицина

Кратко описание:

МУ – Пловдив използва български биомастила за 3D биопринтиране

Научното направление „Молекулна и регенеративна медицина“ разработва следните приоритетни теми:
• Нови молекулни биомаркери при онкологични и възпалителни заболявания (протеини, ДНК, миРНК, епигенетични модификации)
• Промени в клетъчния метаболизъм и митохондриална функция при онкологични и неврологични заболявания
• 3D биологично принтиране в онкологията и регенеративната медицина
• Фармакогенетика и персонализирана молекулна медицина

Екипът е мултидисциплинарен и международен и включва изявени изследователи с високи наукометрични показатели и управленски капацитет и млади учени с доказан потенциал.

Проекти в направлението:

Заявка за включване в екипа на направлението