Вътреуниверситетски проект: Нови биомаркери при тревожни и депресивни разстройства. Психопатологични и транслационно-невробиологични констелации

Срок за изпълнение:

01.04.2019г. - 01.04.2021г.
Приключил проект Кандидатстването е затворено

Кратко описание:

Депресията е сред най-разпространените социално значими заболявания.

С проекта целим да прецизираме диагностицирането на депресията, като надградим проучванията върху функционалното ядрено-магнитно изобразяване (fMRI), магнитно резонансната спектроскопия (МРС) и невроимунологията и чрез прилагане на транс-дисциплинарен подход да открием нови биомаркери за диагноза.

Предлаганият иновативен модел се състои в констелации, обясняващи патогенетичните механизми чрез вертикална и хоризонтална транслация.

На вертикално ниво се търси връзка между биохимичните процеси в ЦНС (регистрирани посредством МРС) и патофизиологичните процеси (регистрирани посредством fMRI), както и с периферния имунен отговор (чрез биологични тестове в периферна кръв).

На хоризонтално ниво се изследва констелация между периферни биомаркери, някои от които (като интерлевкини и TNF) са утвърдени в литературата, а други (като зонулин, лизозим и еластаза) се съобщават отскоро. Това позволява валидиране както на последните биомаркери спрямо съществуващи данни във вертикалната плоскост (имунобиохимичнни измервания), така и транслация между различните хоризонталните нива на болестните механизми.

Цели на проекта:

1. Да се изследва диференциално диагностичната стойност на невроимунологични и невроизобразяващи маркери при депресия и тревожни разстройства.

Финансиране:

Медицински университет - Пловдив