Вътреуниверситетски проект: Лазерно-асистирана терапия на периимплантит (физични, микробиологични и електронно микроскопски изследвания)