Вътреуниверситетски проект: Приложение на нискоинтензивна лазерна терапия с диоден лазер (810nm) при пациенти с орален Lichen planus-имунобиологични ефекти