Международен проект: Клинични, когнитивни и невробиологични маркери за слухови халюцинации: Мултицентрово проучване Берген-Пловдив

Срок за изпълнение:

01.07.2017г. - 01.07.2020г.
Приключил проект Кандидатстването е затворено

Кратко описание:

Шизофренията е едно от психиатричните разстройства с най-голяма социална тежест, а слуховите халюцинации – една от най-честите ѝ прояви. Въпреки напредъка в невронауките, подлежащият патологичен процес не е добре изучен.

Данните от последните функционални магнитно-резонансни изследвания (фМРИ) в тази област разкриват потенциала на изследванията в покой да допринесат за разбирането на механизмите за възникване на халюцинациите.

Този проект е фокусиран върху изследването на пациенти с активни вербални слухови халюцинации с фМРИ в покой, като по време на сканирането те регистрират началото и края на отделните халюцинаторни епизоди.

Последващата обработка на данните от невроизобразяването цели да открие специфичните механизми при включването/изключването на това преживяване.

Разкриването на подлежащите механизми би могло да спомогне и за откриването на нови терапевтични подходи.

Цели на проекта:

Цел 1. Да се установят разликите в данните от фМРИ в покой (ефективната и функционална свързаност) при пациенти с активна халюцинаторна симптоматика в периодите преди и след началото на халюцинаторния епизод.

Финансиране:

Европейско.

Публикации:

1. Weber S, Johnsen E, Kroken RA, Løberg EM, Kandilarova S, Stoyanov D, Kompus K, Hugdahl K. Dynamic functional connectivity patterns in schizophrenia and the relationship with auditory verbal hallucinations Front. Psychiatry. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00227