Национален проект: Неврофизиологични маркери за диагноза и прогноза при депресия

Срок за изпълнение:

01.06.2016г. - 01.06.2021г.
Проектът е отворен за кандидатстване:
Включете се като изследовател
Включете се като партньор
   Кратко описание:

   Проектът цели да разработи иновативен модел на проучване, който комбинира рутинно използваните скали за клинична психологична (психиатрична) оценка с едновременно приложение на функционално магнитно резонансно изобразяване (фМРИ).

   Необходимостта от такъв модел се дължи на факта, че към момента голяма част от фМРИ проучванията са базирани на контрастиране на активността на мозъка в покой или по време на изпълнение на задачи, обикновено включващи различни видове стимули - визуални, слухови, емоционално неутрални или емоционално натоварени.

   Тези стимули са всъщност неутрални по отношение на диагностиката, т.е. те нямат диагностична стойност и следователно не могат да бъдат толкова лесно свързани с диагнозата или прогнозата на дадено заболяване.

   За да се преодолеят тези проблеми, проектът предвижда разработване на протокол за фМРИ, в който в реално време да се осъществява оценка на пациента с диагностично специфични клинични скали прилагани по време на придобиването на данни от магнитния резонанс.

   Очаква се да се окрият значителни корелации между оценката по диагностичната скала (общ резултат или оценка по определени айтъми или групи от айтъми) и промените в BOLD сигнала.

   Крайната цел е по този начин да се ревалидират инструментите за клинична оценка спрямо обективните данни от невроизобразяването в реално време.

   Цели на проекта:

   Цел 1: Да се изследва транслационната валидност на скалата за клинична оценка на депресия на Von Zerssen спрямо фМРИ - корелатите на мозъчните функции при пациенти с депресия и здрави контроли.

   Цел 2: Да се изследва транслационната валидност на параноидно-депресивната скалата за клинична оценка Von Zerssen спрямо фМРИ - корелатите на мозъчните функции при пациенти с депресия и пациенти с шизофрения.

   Финансиране:

   Европейско, със съучастие на МУ-Пловдив

   Публикации:

   1. Stoyanov, D., Kandilarova, S., Arabadzhiev, Z., Paunova, R., Schmidt, A., & Borgwardt, S. (2019). Cross-Validation of Paranoid-Depressive Scale and Functional MRI: New Paradigm for Neuroscience Informed Clinical Psychopathology. Front Psychiatry, 10, 711. doi:10.3389/fpsyt.2019.00711

   2. Stoyanov, D., Kandilarova, S., Paunova, R., Barranco Garcia, J., Latypova, A., & Kherif, F. (2019). Cross-Validation of Functional MRI and Paranoid-Depressive Scale: Results From Multivariate Analysis. Front Psychiatry, 10, 869. doi:10.3389/fpsyt.2019.00869

   3. Stoyanov D, Kandilarova S, Borgwardt S, Stieglitz R, Hugdahl K, Kostianev S. Psychopathology Assessment Methods Revisited: On Translational Cross-Validation of Clinical Self-Evaluation Scale and fMRI, Front. Psychiatry, 2018, doi:10.3389/fpsyt.2018.00021

   4. Stoyanov D, Kandilarova S, Borgwardt S. Translational Functional Neuroimaging in the Explanation of Depression. Balkan Med J. 2017 Dec 1;34(6):493-503. doi: 10.4274/balkanmedj.2017

   5. Stoyanov D, Kandilarova S, Sirakov N, Stoeva M, Velkova K, Kostianev S. Towards translational cross-validation of clinical psychological tests and fMRI: experimental implementation. C. R. Acad. Bulg. Sci. 2017, 70 (6), 879-84.

   6. Стоянов Д, Кандиларова С, Сираков Н, Стоева М, Велкова К. Психиатрията в криза: възможности на транслационното функционално невроизобразяване. Българско списание за психиатрия 2017, 2 (2), 134-41.

   7. Стоянов Д, Кандиларова С, Сираков Н, Стоева М, Велкова К. Неконвенционални подходи към валидирането на клиничните инструменти (Пример за транслационно валидиране на скалата за депресия на Фон Церсен с функционално магнитно-резонансно изобразяване). В Психопатология, невронаука и психично развитие. Редактор Матанова В. София: Стено. 2017.

   Защитени дисертации:

   1. Д-р Севдалина Кандиларова, Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" на тема "Неврофизиологични маркери за диагноза и прогноза при депресия", защитен на 27.11.2017 г.

   2. Проф. д-р Дроздстой Стоянов, Дисертационен труд за придобиване на НС "Доктор на науките" на тема "Психиатрията в криза. Възможности на транслационната невронаука.", защитен на 11.08.2018