Международен проект: Инсталиране и оценка на платформа за медицинска информатика, проект "Човешки мозък"

Срок за изпълнение:

18.09.2017г. -
Активен проект Кандидатстването е затворено

Кратко описание:

Платформата за медицинска информатика - ПМИ(Medical Informatics Platform - MIP) е глобална платформа с отворен достъп, позволяваща на болници и изследователски центрове по целия свят да споделят медицински данни.

Тя дава възможност на онлайн потребителите да имат ефикасен достъп до точна и подходяща информация за заболявания свързани с мозъка, като стриктно се спазва конфиденциалността на пациентите.

Участието на Комплекса по транслационна невронаука като партньор по Проект „Човешки мозък“ (Human Brain Project) ни дава достъп до ПМИ и възможност да участваме в нейното разработване и тестване.

Платформата дава възможност за бърза стандартизирана обработка на данни от структурно невроизобразяване и лесен достъп до спектър от статистически анализи, които могат да бъдат използвани в реални научни публикации.

Цели на проекта:

Цел 1. Инсталиране и тестване на платформата, която осигурява автоматично стандартизирано процесиране на данни от структурно магнитно резонансно изобразяване и предоставя възможност за статистическа обработка на резултатите онлайн.

Финансиране:

Европейско.