Изследовател: Доц. д-р Ангел Джамбов, дм, дмн

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедрата по хигиена при Медицински университет – Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Д-р Джамбов е завършил медицина, има придобита специалност по обща хигиена (2020 г) и комунална хигиена (2023 г) и следдипломна квалификация в областта на психично здраве (2020 г). Има придобити степени доктор по хигиена (2017 г) и доктор на науките по психиатрия (2019 г). От 2022 г. е доцент към Катедрата по хигиена при Медицински университет – Пловдив, а от 2023 г. е водещ изследовател (R4) и ръководител на изследователска група „Здраве и качество на живот в зелена и устойчива околна среда“, Програмата за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР-МУП). От 2020 г. е изследовател в Технически университет – Грац, Австрия.
Д-р Джамбов има научни интереси и реализирани изследвания в България и чужбина върху влиянието на природната среда, транспортния шум и замърсяването на въздуха върху психичното здраве и хроничните незаразни заболявания. Има над 70 публикации в списания с импакт фактор и над 2600 цитирания в чуждестранни списания. Ръководи/участва в няколко национални и международни проекти, вкл. по програма Хоризонт, посветени на планирането на здравословна, зелена и устойчива градска среда. Член е на редакционните колегии на няколко престижни международни списания в областта на околната среда и здравето, вкл. водещото списание Environment International. Изготвил е над 400 рецензии на публикации за международни списания. През 2017 г. получава престижната награда Rebecca James Baker Award на Международното общество за епидемиология на околната среда (ISEE), през 2019 г. голямата награда „Питагор“ на МОН за най-добър млад учен, а през 2023 г. наградата „Питагор“ за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината. През 2020 г. и 2021 г. е в Топ 1% на учените в класацията на Станфордския университет за влияние върху световната наука, а през 2022 г. е в Топ 2% за цялостен принос в световната наука.

Проекти, в които участва Доц. д-р Ангел Джамбов, дм, дмн: